Main Content

ORIENTACIONS PER LA TRIA D’ITINERARIS AL BATXILLERAT

L’Educació Secundària es divideix en dues etapes: l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la Postobligatòria. Un dels ensenyaments de l’etapa postobligatòria és el Batxillerat que està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics, que es poden fer en quatre anys com a màxim.

1. ORGANITZACIÓ GENERAL

 

El currículum del Batxillerat, que és el conjunt d’ensenyaments que l’alumne ha d’assolir al llarg de tot el procés d’aprenentatge d’aquesta etapa, es divideix en dues grans parts:

 

  • Una part comuna. Està formada per les matèries comunes que cursen tots els alumnes.
  • Una part diversificada. Està formada per les matèries de modalitat i les matèries optatives, triades per l’alumne.
     

A cada matèria se li assigna un nombre setmanal d’hores de classe que va d’1 a 4 hores. Cada alumne ha de cursar un mínim de 30 hores setmanals per curs.

2. MODALITATS

 

El Batxillerat presenta 3 modalitats:

 

  • Modalitat d’Arts (que ofereix dues vies):

                    a) Arts plàstiques, imatge i disseny

                    b) Arts escèniques, música i dansa

  • Modalitat d’Humanitats i Ciències socials
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia


Els alumnes han de triar-ne una.


A la nostra escola es poden 2 d’aquestes modalitats.

  • MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  • MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3. LES MATÈRIES

 

 

Currículum del batxillerat

( distribució d’hores setmanals de classe )

Part Comuna 1r (Hores/set.) 2n (Hores/set.)
Llengua catalana i literatura 2


1

3
Llengua castellana i literatura 2 3
Llengües estrangeres (anglès) 3 3
Filosofia i ciutadania 3 -
Història - 4
Educació física 2 -
Tutoria 1 1
Treball de recerca -

-

Part Diversificada    
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 1 4 4
Matèria de modalitat 2 4 4
Matèries de modalitat o específiques 4 o 2+2

4 o 2+2

TOTAL
30 30

 

La matèria comuna d'opció es classifica de la següent forma:

OPCIÓ MATÈRIA 1r MATÈRIA 2n
Arts Història de l’art Fonaments de l’art
Ciències i tecnologia Matemàtiques I Matemàtiques II
Humanitats Llatí I Llatí II
Ciències socials Mat. apl. CS I Mat. apl. CS II

Les matèries de modalitat es classifiquen en:

Modalitat de Ciències i Tecnologia: 

Matèries de modalitat 1r 2n
Matemàtiques I i II 4h 4h
Biologia I i II 4h 4h
Ciències de la terra 4h  
Geologia   4h
Física I i II 4h 4h
Química I i II 4h 4h
Dibuix tècnic I i II 4h 4h
Tecnologia industrial I i II 4h  

 

Matèries específiques 1r 2n
Altra matèria de modalitat 4h 4h
Ciències món cont. (C. científica) 2h
Electrotècnia  2h
Psicologia 2h
Segona llengua estrangera I i II 2h 2h
Religió 2h
Estada a l’empresa 2h
Altra matèria específica 2h 2h
Matèria optativa de centre* 2h 2h

 

* Aquestes hores també es poden utilitzar per ampliar matèries de 2h.

 

 

Modalitat d’Humanitats i ciències socials:

 

Matèries de modalitat 1r 2n
Llatí I i II/ Mat. Aplic. CS I i II 4h 4h
Història de la filosofia   4h
Economia 4h  
Economia d’empresa I i II 4h 4h
Geografia   4h
Grec I i II 4h 4h
Història món contemporani 4h  
Història de l’art   4h
Literatura universal 4h  

 

Matèries específiques 1r 2n
Altra matèria de modalitat 4h 4h
Ciències món cont. (C. científica) 2h
Literatura catalana 2h
Literatura castellana 2h
Psicologia 2h
Sociologia 2h
Segona llengua estrangera I i II 2h 2h
Religió 2h
Estada a l’empresa 2h
Altra matèria específica 2h 2h
Matèria optativa de centre* 2h 2h
* Aquestes hores també es poden utilitzar per ampliar matèries de 2h.

 

 

4. MATÈRIES DE MODALITAT - BRANQUES DEL CONEIXEMENT - ESTUDIS UNIVERSITARIS

 

Les matèries de les diverses modalitats del Batxillerat estan vinculades a 5 branques del coneixement.
Les branques del coneixement són:


• Arts i Humanitats
• Ciències Jurídiques i Socials
• Ciències de la Salut
• Ciències
• Enginyeria i Arquitectura


Les matèries de modalitat classificades en les 5 branques del coneixement:

 

CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS

Anàlisi musical

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’Empresa

Geografia

Grec

Llatí

Literatura castellana

Literatura catalana

Història de l’art

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Biologia

Ciències de la Terra i Mediambient

Física

Matemàtiques

Química

 

 

ARTS I HUMANITATS

Anàlisi musical

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’Empresa

Geografia

Grec

Llatí

Literatura castellana

Literatura catalana

Història de l’art

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Biologia

Ciències de la Terra i Mediambient

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’Empresa

Electrotècnia

Física

Matemàtiques

Química

Tecnologia industrial

 

CIÈNCIES

Biologia

Ciències de la Terra i Mediambient

Física

Matemàtiques

Química

Electrotècnia

Tecnologia Industrial

 

CIÈNCIES DE LA SALUT

Biologia

Ciències de la Terra i Mediambient

Física

Matemàtiques

Química

 

5. TRIA DE MODALITAT I ITINERARI FORMATIU EN FUNCIÓ DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

 

En primer lloc cal triar la modalitat del Batxillerat que vols cursar. Per fer-ho, pots utilitzar
aquest mètode:


1. A partir del llistat de graus adscrits a les branques del coneixement, caldrà que
seleccionis quin estudi penses que voldries realitzar després del Batxillerat
(pot ser un grup
d’estudis si, com és habitual, encara no estàs definit).


2. A continuació, a partir de la branca del coneixement a la qual pertany l’estudi o el
grup d’estudis seleccionat, relaciona’l amb les matèries de modalitat corresponent a la
branca en qüestió
.


Ara, un cop triada la modalitat, caldrà que triïs l’itinerari més adequat, el que millor
s’adapti als teus interessos
. Els itineraris que oferim a l’escola són 4: Un
d’humanístic, un social, un científic i un tècnic.

 

 

Igualment, els diversos estudis universitaris (anomenats graus) estan vinculats a aquestes mateixes branques.

 

GRAUS UNIVERSITARIS DE LA BRANCA D’ARTS I HUMANITATS


Arquelogia
Estudis de Francès i Català
Estudis Hispànics, Llengua i Literatura
Belles Arts
Estudis de Francès i Clàssiques
Llengua i literatures espanyoles
Art i Disseny
Estudis de Francès i Espanyol
Llengua i Literatura hispàniques
Cinema i Mitjans Audiovisuals
Estudis Àrabs i Hebreus
Filologia Romànica
Comunicació Cultural
Estudis d'Àsia Oriental - Japonès
Filosofia
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Estudis d'Àsia Oriental - Xinès
Geografia i Ordenació del Territori
Conservació- Restauració
Estudis Literaris Història
Disseny
Filologia Catalana
Història de l'Art
Estudis Anglesos
Llengua i Literatura catalanes
Humanitats
Estudis d'Anglès i Català
Estudis de Català i Espanyol Lingüística
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis de Català i Clàssiques
Llengües i Literatures Modernes
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis Catalans i Occitans
Llengües Aplicades
Estudis d'Anglès i Clàssiques
Llengua i literatures catalanes
Musicologia
Estudis Anglesos
Filologia Clàssica
Traducció i interpretació – Alemany
Anglès
Estudis Clàssics
Traducció i interpretació- Anglès
Estudis Francesos
Filologia Hispànica
Traducció i interpretació-
Francès
Estudis Fran. + Trad. i interpr.-Francès
Estudis d'Espanyol i Clàssiques
Traducció i interpretació

 

 

GRAUS UNIVERSITARIS DE LA BRANCA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES


Adm. d'Empreses: Compt. i Fiscalitat
Finances i Comptabilitat
Negocis i Marqueting Internacionals
Adm. d'Empreses: Dir. i Organització Comptabilitat i Finances
Informació i Documentació
Adm. d'Empreses: Finan. i Assegurances Criminologia
Educació Infantil
Administració d'Empreses: Màrqueting Criminologia i Pol. Públ. de Prevenció
Educació Primària
Administració i Direcció d'Empreses
Direcció de Comerç i Distribució
Mestre en Educació Infantil
Adm. i Dir. de Petites i Mitj. Empreses
Dret
Mestre en Educació Primària
Administració i Direcció d'Empreses
Economia
Educació Social
Direcció i Administració d'Empreses
Empresa-EUM
Pedagogia
Direcció d'Empreses
Empresa i Tecnologia
Periodisme
ADE+ DRET
Estadística
Publicitat i Relacions Públiques
Antropologia Social i Cultural
Geografia
Prevenció i Seguretat Integral
Ciències de l'Activitat Fís. i de l'Esport
Geografia i ordenació del territori
Relacions Laborals
Ciències Empresarials
Geografia i ord. del territori- En Xarxa
Relacions Laborals i Recursos Humans
Ciències Polítiques i de l'Administració Geografia, ord. del territori i gestió MA
Relacions Laborals i Ocupació
Ciències Polítiques i de l'Administració
Gestió i Administració Pública
Gestió de Recursos Humans
Ciència Política i Gestió Pública
Gestió Comercial i Màrqueting
Sociologia
Cinema i Televisió
Gestió Aeronàutica
Treball Social
Comunicació Audiovisual
Direcció Hotelera Turisme
Comptabilitat i Finances
Internacional Businnes Economics
Turisme i gestió de l'Oci

GRAUS UNIVERSITARIS DE LA BRANCA DE CIÈNCIES


Biologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Física
Biologia Ambiental
Enginyeria Agrícola
Física i Matemàtiques
Bioquímica
Enginyeria Alimèntaria
Geologia
Bioquímica i Biologia molecular
Enginyeria de Sistemes Biològics
Matemàtiques
Biotecnologia
Eng. del Medi Ambient i del Paisatge Matemàtiques i Enginyeria Informàtica
Ciències Ambientals
Enologia
Nanociències i Nanotecnologia
Ciències Biomèdiques
Estadística
Química
Ciències

GRAUS UNIVERSITARIS DE LA BRANCA DE CIÈNCIES DE LA SALUT


Bioquímica
Farmàcia
Nutrició Humana i Dietètica
Biotecnologia
Fisioteràpia
Odontologia
Biologia Humana
Genètica
Òptica i Optometria
Biomedicina
Infermeria
Podologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Logopèdia
Psicologia
Ciència i Tecnologia Farmacèutica
Medicina
Teràpia Ocupacional
Ciències de l'Activitat Fís. i de l'Esport Medicina Molecular
Veterinària
Ciències Biomèdiques
Microbiologia
Ciències i Salut Animal

GRAUS UNIVERSITARIS DE LA BRANCA D'ENGINYERIA I ARQUITECTURA

 

Arquitectura
Enginyeria d'Edificació
Enginyeria Química
Ciències de l'Enginyeria Civil
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Ciències i Tecnologies de la Telecom.
Enginyeria de l'energia
Eng. de Sist.
Audiovisuals de Telecom.
Disseny- Elisava
Eng. en Electrònica Ind. i Automàtica
Enginyeria en Sistemes Biològics
Enginyeria Ambiental i Paisatge
Eng. Electrònica industrial i automàtica
Enginyeria de Sistemes electrònics
Eng. Aeron. de CC i Tecno. Aeroesp.
Enginyeria Electrònica de Telecom.
Eng. de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria d'aeronavegació
Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Eng. de Sistemes i Tecnologia Naval
Enginyeria Agricola
Enginyeria Geomàtica i Topografia
Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria Agraria
Enginyeria Geològica
Enginyeria de Tecnologies Industrials
Enginyeria Alimentària
Eng. en Hidrologia i de les obres públ.
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria d'Aeroports
Enginyeria Informàtica
Eng. dels Transp. Urb. i de les obres públ.
Eng. Aeron. de Vehicles Aeroespacials
Enginyeria de Materials
Fotografia i Creació Digital
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Mecànica
Informàtica i Serveis
Enginyeria Civil
Enginyeria Mecatrònica
Matemàtiques i Enginyeria Informàtica
Eng. de la Constr. i de les obres públ.
Eng. del medi ambient i del paisatge Matemàtiques
Enginyeria de la Construcció
Enginyeria de Mines
Mitjans Audiovisuals
Eng. de Disseny Ind. i desenv. del prod.
Enginyeria Nautica
Multimèdia
Enginyeria en Disseny Industrial
Enginyeria en Organització industrial

ENLLAÇOS PER L'ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT

 

Pàgines oficials de la Generalitat de Catalunya.

Accés i admissió a la universitat

Preinscripció a les universitats catalanes

 

 

Document d'orientació a batxillerat 2015-2017

 

Document quadre ponderacions PAU 2015

 

 

Serveis

Multimedia

Frases cèlebres

  • Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes. (Pitàgores)

enllaços

Resolució óptima 1280 x 1024 px


Designed by PCBEstudio© with CMS