Main Content

Preinscripció BATX curs 2017-2018

Image Preinscripció BATX curs 2017-2018

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics. Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

 

del 16 al 24 de maig

HORARI

Matins: 9:30 a 13:30 h

Tardes: 15:30 a 17:00 h ( dilluns i dimecres)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

   

 • Sol·licitud que faciliten gratuïtament els centres i que es presenta a l’Institut demanat en primer lloc.
 • Full de selecció de matèries de modalitat (curriculum de batxillerat).
 • Certificat amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic si s’ha acabat l’etapa que dona accés al Batxillerat i si l’alumne està cursant quart d’ESO, certificat de nota mitja dels tres primers cursos.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne o Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.
 • Original del certificat d’empadronament (si l’adreça no coincideix amb la del DNI)
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (només en cas que s’al·legui ser beneficiari).
 • Original i fotocòpia del Carnet vigent de família nombrosa, si s’escau.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut, si s’al·lega aquesta circumstància.

CODI DE CENTRES


08054186 Institut Can Mas

08037206 Institut Lluis Companys

08035295 Institut Palau Ausit

Calendari de preinscripció 2017-2018

Ensenyament Postobligatoris

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta

12 de maig

Presentació de sol·licituds

16 al 24 de maig

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 25 de maig

Llistes amb el barem

6 de juny

Reclamacions 7 al 9 de juny

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

Sorteig

15 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva

19 de juny

 

Publicació de l’oferta final

30 de juny

Publicació de les llistes d’ admesos i llista d'espera

3 de juliol

 

Període de matriculació o confirmació de plaça assignada en el cas dels alumnes pendents d'avaluació al setembre.

4 al 11 de juliol

Període de matriculació extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre

6 al 8 de setembre

Documentació Jornada de Portes Obertes

 

 Enllaç a la presentació de la jornada de portes obertes per Batxillerat del 26 d'ABRIL

 

Sol·licitud de preinscripció

 

Document de sol·licitud de preinscripció de batxillerat

Serveis

Multimedia

Frases cèlebres

 • Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes. (Pitàgores)

enllaços

Resolució óptima 1280 x 1024 px


Designed by PCBEstudio© with CMS