Main Content

Preinscripció ESO curs 2017-2018

Image Preinscripció ESO curs 2017-2018

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics. Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

 

Del 23 de març al 4 d'abril

HORARI

Matins: 9:30 a 13:30 h

Tardes: 15:30 a 17:00 h ( dilluns i dimecres)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 • Sol·licitud que faciliten gratuïtament els centres i que es presenta a l’Institut demanat en primer lloc, amb el número identificador de l’alumne en cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Si s'al·lega que el sol·licitant té un germà o la germana que esta escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.
 • Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (només en cas que s’al·legui ser beneficiari).
 • Original i fotocòpia del Carnet vigent de família nombrosa, si s’escau.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una  malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut, si s’al·lega aquesta circumstància.

 

CODI DE CENTRES


08054186 Institut Can Mas

08037206 Institut Lluis Companys

08035295 Institut Palau Ausit

Calendari de preinscripció 2017-2018

Ensenyament Secundaria Obligatòria  (ESO)

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta

20 de març

Presentació de sol·licituds

23 de març al 4 d'abril

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 3 d'abril

Llistes amb el barem provisional

24 d'abril

Presentació de les reclamacions

Del 25 al 27 d’abril

Resolució reclamacions

28 d’abril

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

3 de maig

Sorteig del número per al desempat

4 de maig

 

Publicació de les llistes ordenades definitives

8 de maig

Publicació de l’oferta definitiva 30 de maig

Publicació de les llistes d’ admesos

2 de juny

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

12 al 16 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

26 al 30 de juny

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre

6 al 8 de setembre

Enllaç a la Sol·licitud Preinscripció ESO 2017-2018

magnoliaAuthor/tmp/fckeditor/f1fc73e1-0965-11e7-a3b3-efeb59f01512/Sol·licitud Preinscripció ESO 2017-2018.pdf

 

 

També podeu adreçar-vos directament a la pàgina web del Departament d'Ensenyament / preinscripcions:

 

URL: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

Serveis

Multimedia

Frases cèlebres

 • Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes. (Pitàgores)

enllaços

Resolució óptima 1280 x 1024 px


Designed by PCBEstudio© with CMS